Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Terminologie

In de Algemene Voorwaarden van De Tafelknaller verstaat men onder: 1. de “Consument”: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 2. de “Bedenktijd”: de vooraf gestelde periode waarin de consument 3. “Dag” of “Dagen”: een kalenderdag of kalenderdagen; 4. het “Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 5. de “Ondernemer”: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 6. een “Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; en 7. “Communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Statutaire naam: RH-Tendencia Handelsnaam: De Tafelknaller Vestigingsadres: Handelstraat 12. 4283JK Giessen Nederland. Telefoonnummer: 0183-745665   E-mailadres: info@Detafelknaller.nl KvK-nummer: 17237899 BTW nummer: NL190187359B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument. 2. De tekst van de Algemene Voorwaarden dient ten alle tijden voor de Overeenkomst op afstand beschikbaar gemaakt te worden. Deze zijn altijd te vinden op de desbetreffende website van de Onderneming, wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de mogelijkheid geboden worden om deze bij de Onderneming fysiek in te zien. 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. De Consument kan zich beroepen op de betreffende voorwaarden wat voor hem het meest gunstig is wanneer er specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Een aanbod heeft altijd een beperkte geldigheidsduur, dit wordt nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de presentatie van het aanbod binden de Ondernemer niet. Ook omtrent de prijs van het product en de levering draagt de Ondernemer verantwoordelijkheid. Indien er echter sprake is van een overduidelijke vergissing, behoudt de Ondernemer zich het recht voor geen overeenkomst tot stand te laten komen en de Consument hiervan op de hoogte te brengen met opgaaf van redenen. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit zijn, maar niet alleen: – De prijs inclusief belastingen; – De leveringskosten; – De wijze hoe de overeenkomst tot stand komt en de betreffende acties daarvoor nodig zijn; – Het mogelijke gebruik maken van het herroepingsrecht; – De overeenkomsten van betaling, aflevering en uitvoeringen van de overeenkomst; – Termijn voor het accepteren van het aanbod en het termijn waarin de Onderneming het aanbod accepteert; – De eventuele kosten voor Communicatie op afstand; – De Overeenkomst wordt gearchiveerd en kan, door middel van aanvraag, worden ingezien door de Consument; – De talen waarin de aanbieding kan worden gedaan; – De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: – het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan; – de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; – de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; – de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; – de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de Dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op producten welke direct uit voorraad geleverd worden, maatwerk producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komende kosten van terugzending voor rekening van consument. 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De Ondernemer kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: – die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, waaronder alle maatwerk tafels; – die duidelijk persoonlijk van aard zijn; – die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: – waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid; prijzen kunnen wijzigingen in verband met factoren waar de Onderneming geen invloed op heeft. Deze variabele prijzen worden van tevoren medegedeeld aan de Consument. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit afgesproken heeft en de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. – deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; – de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het door de Consument opgegeven adres. De Consument zal, wanneer gewenst, een bevestigingsbericht via het aangegeven e-mailadres ontvangen. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal in overleg met de Consument een vervangend artikel geleverd worden. De Consument kan, op kosten van de Onderneming, het vervangende product binnen 14 dagen terugsturen. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling en Eigendomsvoorbehoud

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij levering van de producten, bij voorkeur per pin, anders contant. 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden. 3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 4. Geleverde goederen blijven in eigendom van De Tafelknaller tot dat het volledige factuurbedrag is voldaan.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure verloopt via onze klantenservice en kunt u bereiken via: info@Detafelknaller.nl. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden geldt uitsluitend het Nederlands recht, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.

 

Privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze showroom.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.


Registratie persoonsgegevens

De Tafelknaller legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in onze showroom worden deze bewaard.

Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van De Tafelknaller.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

 • In onze showroom bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of andere formulieren
 • Bij het bezoeken van onze website.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.


Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door De Tafelknaller gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Om een opdracht uit te voeren,
 2. Om u te informeren over de status van uw opdracht,
 3. Voor het meten van de klanttevredenheid,
 4. Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
 5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 8. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
 9. De Tafelknaller zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die De Tafelknaller over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@detafelknaller.nl. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij De Tafelknaller geregistreerde gegevens.

Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.


Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan op door een e-mail te sturen naar info@detafelknaller.nl.

 

Cookiebeleid

 1. Het gebruik van cookies

 

www.Detafelknaller.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 1. Toestemming voor het gebruik van cookies

 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

 

 

 1. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

 

- Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

- Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de site verlaten

- Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

 • welke pagina's je hebt bekeken
 • hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven
 • bij welke pagina je de site hebt verlaten

- Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

- Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

 

 1. Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@detafelknaller.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

 

 

 1. Cookies blokkeren en verwijderen

 

Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

 

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

 

 1. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.Detafelknaller.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@detafelknaller.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 1. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@detafelknaller.nl.

 

31 juli 2019